Sąskaita123

PATVIRTINTA
UAB „Creative Partner“ direktoriaus
2022 m. sausio 12 d. Įsak. Nr. AD-10

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Invoice 123, UAB (įm. kodas: 306215564, adresas: Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius) , paslaugų teikimo (Kompiuterių programavimo veikla), komunikacijos ir buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, gauna bei tvarko šiuos mano duomenis:

 1. Mano vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kreipimosi į Įmonę įstoriją (perduotą informaciją, pavyzdžiui, telefonu arba el. paštu).
 2. Patvirtinu, jog esu informuota (-as) apie savo teisę:
  1. Žinoti (būti informuota (-u)) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius mano asmens duomenis;
  4. Bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  5. Nesutikti su duomenų tvarkymu;
  6. Visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu alina@cpartner.lt.;
  7. Su skundu kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją el. paštu: ada@ada.lt.

Taip pat esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra (gali būti) perduodami tretiesiems asmenims, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teisėsaugos institucijos).

Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.