Sąskaita123

PATVIRTINTA
UAB „Creative Partner“ direktoriaus
2022 m. sausio 12 d. Įsak. Nr. AD-10

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

UAB „Creative Partner“, kurios juridinio asmens kodas 302567041, paslaugų teikimo (Kompiuterių programavimo veikla), komunikacijos ir buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, gauna bei tvarko šiuos mano duomenis:

    Taip pat esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra (gali būti) perduodami tretiesiems asmenims, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teisėsaugos institucijos, UAB „Creative Partner“ priežiūrą atliekančios institucijos), buhalterinės apskaitos ir verslo administravimo įmonės.

    Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.