Month: February 2015

Sąskaita faktūra ir verslo liudijimas

Nuo 2012-01-01 gyventojas gali vykdyti individualią veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, tik tuo atveju, jei jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.
Gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus, pirkėjams arba paslaugų gavėjams gali išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, o veikloje naudojantys kasos aparatus, išduoti kasos aparato kvitus. Tuo atveju, kai už perduotas prekes ar atliktas paslaugas atsiskaitoma vėliau, gyventojai visada gali išrašyti sąskaitą faktūrą prekių perdavimo ar paslaugų atlikimo momentu, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą.
Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų privalomieji rekvizitai yra:
kvito pavadinimas,
gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba vardo (-ų) pirmoji raidė ir pavardė,
asmens kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu),
verslo liudijimo numeris,
kvito surašymo data,
prekės (paslaugos) pavadinimas,
prekės (paslaugos) kiekis, kaina ir suma,
gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas,
prekių ir paslaugų pirkėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens (jeigu pirkėjas – fizinis asmuo) kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).
Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos) ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.

Sąskaita faktūra ir individuali veikla

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintomis Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis.
Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalo pildyti apskaitą. Būtiniausi dokumentai yra gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas bei vienas iš pasirinktų apskaitos dokumentų. Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas sąskaita faktūra. Jeigu gyventojas įsiregistravęs PVM mokėtoju, jis privalo pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
Privalomi rekvizitai yra tie patys, kaip ir visose kitose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose: dokumento pavadinimas, data, pardavėjo ir pirkėjo rekvizitai, ūkinės operacijos rezultatas (prekės (paslaugos) pavadinimas, kiekis, kaina, suma ir taip pat kiti papildomi rekvizitai (pvz., banko pavadinimas ir sąskaitos numeris).
Būtina žinoti tai, kad sąskaitos faktūros turi turėti parašą to asmens, kuris ją išrašė. Tik ant PVM sąskaitų faktūrų parašas nėra reikalingas, tad jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas, tai parašas yra būtinas.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu paslaugos teikiamos internetu arba sudėtinga pateikti sąskaitą klientui į rankas, tokiais atvejais galima pasirašyti sąskaitą faktūrą ir nusiųsti klientui skanuotą kopiją. To paprasčiausiai pakaka. Jeigu sąskaita pateikiama juridiniam asmeniui, t.y. įmonei, siunčiant skanuotą sąskaitą, taip pat siunčiama ir indvidualios veiklos pažymos kopija, nes dažniausiai įmonėms ji yra reikalinga.
Būtina žinoti, kad pateikiant savo rekvizitus, nėra būtina nurodyti savo asmens kodo – įrašomas individualios veiklos pažymos numeris (lygiai taip pat ir su kliento (fizinio asmens) asmens kodu – jis nėra būtinas).
Serijos pavadinimą galima sugalvoti patiems, o skaičiai turi keistis didėjančia tvarka.
Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu – sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (priklausomai nuo to, ar pardavėjas PVM mokėtojas ar ne).
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai privalo pildyti apskaitos žurnalus. Gyventojas, kuris nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale.