PVM klasifikatorių lentelė (PVM tipai)

2017-10-20

Kiekviena įmonė turėtų žinoti kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) turėtų taikyti registruodama sąskaitas PVM sąskaitų faktūrų registre. Žemiau pateikiame lentelę, kurioje glaustai paaiškinta, kokiais atvejais ir kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) pasirinkti.

Mokesčio 

kodas (MK)

MK nurodymas PVMsąskaitų faktūrųregistre

Aprašymas

Mokesčio

tarifas(%)

Pavyzdžiai

 

Gaunamų

Išrašomų

     

1

2

3

4

5

6

 PVM1  x*  x***  Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 19 str.
1 dalis)
 21  
 PVM2   x*  x  Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19
str. 3 dalis)
 9  Knygos, laikraščiai, žurnalai,
keleivių vežimas, apgyvendinimas
viešbučiuose, ir kt.
 PVM3   x*  x  Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19
str. 4, 5 dalys)
 5  Vaistai, medicinos pagalbos
priemonės, neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonės, jų remontas
 PVM4
(negalioja)
         
 PVM25  x  x  

Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)

 21  Statybos darbai, turtinis įnašas,
mediena, pastato esminio
pagerinimo perdavimas,
bankrutuojančio (bankrutavusio)
asmens tiekiamos prekės,
teikiamos paslaugos ir kt.
 PVM26  x  x  Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
 9  Bankrutuojančio (bankrutavusio)
asmens tiekiamos prekės,
teikiamos paslaugos
 PVM27  x  x  Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
 5  Bankrutuojančio (bankrutavusio)
asmens tiekiamos prekės,
teikiamos paslaugos
PVM5  x* x Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas
PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 straipsniai)
Sveikatos priežiūros, socialinės,
švietimo ir mokymo, kultūros ir
sporto, pašto, draudimo,
finansinės ir kitos PVM
neapmokestinamos paslaugos,
prekės. Investicinis auksas ir
susijusios paslaugos
PVM6 x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
21  
 PVM7  –  x  Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 9  Knygos, laikraščiai, žurnalai,
keleivių vežimas, apgyvendinimas
viešbučiuose ir kt.
 PVM8  –  x  Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 5  Vaistai, medicinos pagalbos
priemonės, neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonės, jų remontas
 PVM28  – x  Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 0  Keleivių ir jų bagažo vežimas
tarptautiniu maršrutu,
eksportuojamų, importuojamų,
tranzitu gabenamų prekių
vežimas, papildomos vežimo
paslaugos ir kt
 PVM29  – x  Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 –  Paslaugų suteikimo vieta – ne
šalies teritorija ir kt.
 PVM9  – x  PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 21  Staklės, įrenginiai, pastatai
(statiniai), kaip ilgalaikis turtas ir
kt.
 PVM30  – x  PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 9  Knyga kaip ilgalaikis turtas
 PVM31  – x  PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 5  Neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonė kaip ilgalaikis turtas
 PVM10
(negalioja)
         
 PVM32  x* x  Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema
(marža) (PVMĮ II, III skirsniai)
 21  Turizmo paslaugos ES, naudotos
prekės, meno kūriniai, kolekciniai
ir antikvariniai daiktai
 PVM33  x* x  Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema
(marža) (PVMĮ II, III skirsniai)
 0  Turizmo paslaugos už ES
teritorijos ribų, naudotos prekės,
meno kūriniai, kolekciniai ir
antikvariniai daiktai, tiekiami PVM
įstatymo 41-44 straipsniuose
nurodytomis sąlygomis
 PVM12  x Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)  0 Patiektos ir išgabentos iš ES
teritorijos prekės
 PVM13  – x ES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 str.. 1,4 dalys) 0  Patiektos ir į kitą valstybę narę
išgabentos prekės. Pateikiama
FR0564 forma
 PVM14 x* x Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51,
52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
0  Keleivių išgabentos prekės, laivai
ir orlaiviai, laivų ir orlaivių
atsargos, vežimo paslaugos,
naujų transporto priemonių
tiekimas bet kuriam asmeniui į
kitą valstybę narę, akcizinių prekių
tiekimas apmokestinamajam
asmeniui arba juridiniam
asmeniui, kuris nėra PVM
mokėtojas, muitinės prižiūrimų
prekių tiekimas ir kt
PVM15  – x  Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai
PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas
laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje,
bet PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto
nuostatas)
 PVM apmokestinamos paslaugos.
Finansinės bei draudimo
paslaugos, suteiktos už ES
teritorijos ribų. PVM
apmokestinami prekių tiekimo
sandoriai
 PVM34 x Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos
(atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų
teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas
Lietuvoje, o PVM atskaita atsižvelgiant į PVMĮ 58 str. nuostatas
negalima)
 PVM neapmokestinamos prekės,
paslaugos (finansinės bei
draudimo ES, kultūros ir kt.)
 PVM16  x Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
21 Prekių įsigijimai iš kitos valstybės
narės, įskaitant atvejus, kai
prekės neatgabenamos į Lietuvą,
bet pardavėjui nurodomas LT
PVM mokėtojo kodas
 PVM17  x  Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
9 Knygos, laikraščiai, žurnalai
 PVM18  x  –  Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
5 Vaistai, medicinos pagalbos
priemonės, neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonės
 PVM35 x**  Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
0 Prekės, kurias tiekiant Lietuvoje,
jos būtų apmokestinamos taikant
0 proc. PVM tarifą (laivai, lėktuvai,
laivų lėktuvų atsargos, naudotos
prekės, meno kūriniai, kolekciniai
ir antikvariniai daiktai,
apmokestinami taikant maržos
schemą ir kt.), o įsigijimas iš kitos
valstybės narės PVM
neapmokestinamas
 PVM36 x**  Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
 PVM neapmokestinamų prekių
įsigijimo sandoriai: žmogaus
organai, kraujas, motinos pienas,
dantų protezai, investicinis auksas
ir kt.
 PVM19 x** x  Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje
esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės
narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabentos į kitą
valstybę narę, kurioje patiektos tos kitos valstybės narės PVM
mokėtojui (PVMĮ 122
straipsnio 3 dalis)
Trikampėje prekyboje
tarpininkaujančio asmens (antrojo
asmens) prekių įsigijimo sandoriai
 PVM20 x  Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2
dalis)
21 Paslaugos iš trečiųjų valstybių,
kurių teikimo vieta pagal PVM
įstatymo 13 str. 2 d. 1 p. – šalies
teritorija
 PVM37 x  Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2
dalis)
0  Neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonių remontas
 PVM38 x**  Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1
dalies 3 punktas)
0 Eksportuojamų, importuojamų,
tranzitu gabenamų prekių
vežimas, papildomos vežimo
paslaugos ir kt.
 PVM39  x** Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str.
1 dalies 2 punktas)
 –  Įsigytos PVM neapmokestinamos
paslaugos (finansinės, draudimo
ir kt..), kurių vieta – šalies teritorija
PVM21 x  Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM
apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
21  Paslaugos, kurių teikimo vieta
pagal PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1
p. – šalies teritorija
 PVM40 x  Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM
apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
5 Neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonių remontas
 PVM41 x**  Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas
neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas)
0 Eksportuojamų, importuojamų,
tranzitu gabenamų prekių
vežimas, papildomos vežimo
paslaugos ir kt.
 PVM42 x**  Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas
neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)
 Įsigytos PVM neapmokestinamos
paslaugos (finansinės, draudimo
ir kt..), kurių vieta – šalies teritorija
PVM22
(negalioja)
         
 PVM43 x Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
21 Dujos, elektros energija, Lietuvoje
surenkamos ar instaliuojamos
prekės, trikampės prekybos atveju
trečiojo asmens įsigyjamos
prekės ir kt.
 PVM44 x  Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
9 Knygos, laikraščiai, žurnalai
 PVM45 x Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
5 Vaistai, medicinos pagalbos
priemonės, neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonės
 PVM46  x**  Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas
paslaugas PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
 0 Tiekiamos prekės (teikiamos
paslaugos), apmokestinamos
taikant 0 procentų PVM tarifą
 PVM47 x** Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas
paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5
dalys)
Tiekiamos prekės (teikiamos
paslaugos) PVM
neapmokestinamos
PVM23  Sumokėtas importo PVM 21,9,5 PVM deklaracijose šio duomens
nėra – i.SAF nepildoma
 PVM24  Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI 21,9,5 PVM deklaracijose šio duomens
nėra – i.SAF nepildoma
 PVM48 x**  Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai
apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos
vidaus vartojimui)
(atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už
Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes
įsigijimas – ne PVM objektas Lietuvoje)
 Apgyvendinimo paslaugos
užsienyje esančiuose
viešbučiuose, užsienio valstybėje
įsigytos (ir parduotos) prekės, kai
tai nėra prekių įsigijimas Lietuvoje
iš kitos valstybės narės, trečiojoje
valstybėje įsigytos prekės, kurios
importuojamos vidaus vartojimui ir
kt.
 PVM49 x Atvejai, kai žemės ūkio produkcija ir paslaugos įsigytos iš ūkininkų,
kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema
6  Ūkininkai, kuriems taikoma
kompensacinio PVM tarifo
schema:
http://www.vmi.lt/cms/ukininkaikuriems-taikoma-kompensaciniopvm-tarifo-schema1
 PVM100 x x Kiti atvejai   Kiti aukščiau nenurodyti atvejai,
kurie išskiriami savo apskaitoje,
pvz., asmens,, kaip kitos
valstybės PVM mokėtojo,
išrašytos PVM sąskaitos faktūros
ir kt.

 

x – mokesčio kodo (MK) elementą privaloma užpildyti

x* – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras pildomas, o MK elementas nepildomas, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš LT PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti ir/ar sumokėti PVM (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių priedo 311912 elemento indeksą)

x** – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neprivaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautų PVM sąskaitų faktūrų, dėl kurių neatsiranda
prievolė skaičiuoti PVM, duomenų (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 10 punktą), tokiu atveju ir MK elementas nepildomas. Jeigu nurodytosios PVM
sąskaitos faktūros mokesčių mokėtojo nuožiūra registruojamos ir teikiamos i.SAF, MK elementas privalo būti užpildytas.

x*** – Kai Lietuvoje tiekiant prekes/teikiant paslaugas taikomas standartinis PVM tarifas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre MK elementas gali būti nenurodytas
(pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 26.7 punktą).