Nepilnamečių įdarbinimas: viskas, ką reikia žinoti

Nepilnamečių įdarbinimas yra vykdomas kiek kitokia tvarka nei pilnamečių. Tiksliau, nepilnamečių asmenų įdarbinimas reikalauja darbdavius laikytis labai griežtų darbo-poilsio režimo. Tai nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Vasaros sezono metu padidėja verslų poreikis įdarbinti nepilnamečius asmenis. Paprasčiausiai atsiranda daugiau nekvalifikuotų darbo vietų, kurios „veikia“ tik vasaros sezono metu. Galiausiai, patys moksleiviai kur kas noriau dirba, kadangi nori produktyviai išnaudoti laisvas dienas, o tuo pačiu ir uždirbti.

Nepilnamečių skirstymas pagal amžių

Lietuvoje legaliai nepilnamečiai gali dirbti nuo 14 metų amžiaus. Tiesa, detaliau yra klasifikuojamos dvi nepilnamečių amžiaus grupės. Tai yra asmenys nuo 14 iki 16 metų amžiaus ir nuo 16 iki 18 metų amžiaus.

Priklausomai nuo amžiaus intervalų taip pat yra nustatomi ir skirtingi reikalavimui darbui ir jo trukmei.

Darbdavys, kuris planuoja įdarbinti nepilnametį asmenį, siunčia jį sveikatos patikrai. Pažymoje turi būti nurodyta – koks darbas bus dirbamas, įvardijamos galimos profesinės rizikos ir t.t. Reikia suprasti, kad mūsų šalyje nepilnamečių įdarbinimas yra labai griežtai reglamentuojamas ir daug dėmesio yra skiriama asmens sveikatai bei gerovei.

Asmens sveikatos specialistas, kuris atlieka sveikatos patikrą, turi patikslinti – ar nepilnametis asmuo pagal savo būklę, gali atitikti darbdavio keliamus reikalavimus. Medicinės įstaigos išduotą medicininę pažymą reikia pristatyti darbdaviui. Taip pat priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą reikia parodyti ir tėvams. Tai padės įverinti profesinę riziką jo saugos galimybes.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad darbdavys su asmeniu, kuris planuoja jam dirbti, turi ne tik sudaryti darbo sutartį. Nepilnamečio asmens tėvai taip pat turi pateikti raštišką sutikimą, kuriame reikia patikslinti, jog jie sutinka, kad vaikas dirbs. Tame sutikime, taip pat turi būti akcentuojama – kokios galimos profesinės rizikos, kokios apsaugos priemonės darbo vietoje bus naudojamos ir t.t. Taip pat būtina raštu informuoti vaiko tėvus apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką.

Nepilnamečiai 14-16 metų amžiaus

Nepilnamečiams asmenims, kurių amžiaus intervalas yra nuo 14 iki 16 metų – galima dirbti tik lengvo tipo darbus, kurie nekenkia jų sveikatai. Vasaros periodu asmuo gali dirbti iki 6 valandų per parą. Maksimaliai – 30 valandų per savaitę. Taip pat įstatymas nurodo, kad tokio amžiaus asmenys nebegali dirbti nuo 20 valandos ir iki 6 valandos ryto. Taip pat tikslinama, kad 14-16 metų amžiaus darbuotojams turi būti garantuojamas nepertraukiamas 14 kalendorinių dienų poilsis per vaikų vasaros atostogas.

Nepilnamečiai 16-18 metų amžiaus

Paaugliai, kurių amžius yra nuo 16 iki 18 metų, taip pat kasdien negali dirbti daugiau nei 8 valandas per parą. Taip pat per savaitę negali dirbti ilgiau nei 40 valandų. Darbuotojas negali dirbti ilgiau nei 8 valandas per parą kartu su darbo praktikomis, pameistryste. Draudžiamas darbo laikas paaugliui yra nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto.

Nepriklausomai nuo nepilnamečio amžiaus,  jeigu asmuo dirba daugiau nei vienoje darbovietėje ar mokosi profesinio mokymosi įstaigoje ir tuo pačiu dar ir dirba, tai kasdieninio ir savaitės darbo laiko kiekvienoje darbovietėje ir praktinio mokymo laiko trukmė sumuojama.

Taip pat Darbo saugos kodekse yra daug kalbama apie tai – kai turi atrodyti nepilnamečio asmens poilsio režimas.

  • Nepilnamečiam asmeniui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Labai pageidaujama, kad jos eitų abi iš eilės ir viena jų būti sekmadienį.
  • Taip pat tikslinama, kad tais atvejais, kai darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 valandos – nepilnamečiui asmeniui turi būti duodama mažiausiai 30 minučių papildoma pertrauka.
  • Taip pat nurodoma, kad nepilnamečių asmenų nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų, o paauglių – ne trumpesnis kaip 12 valandų. To reikalauja ir Psichikos sveikatos centras.

Saugos ir sveikatos apsaugos taisyklės

Įstatymai labai griežtai nurodo, kad tam tikrose darbo pozicijose asmuo dirbti negali. Tai, pavyzdžiui, yra skerdykla, negalima dirbti su plėšriais gyvūnais. Taip pat negalimas darbas su medžiagomis kurios gali sprogti ir panašiai. Taigi, nepilnamečiui asmeniui turi būti užtikrinama visiškai saugi darbo vieta.

LR Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 518 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patikslinama, kad nepilnamečiai asmenys negali dirbti tokių darbų, kuriuose gali tekti kontaktuoti su pavojingais fizikiniais, biologiniais ir cheminiais veiksniais.

Taip pat darbo vieta negali būti žalinga ne tik asmenis fiziniam kūnui, tačiau ir psichikai.

LR Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 518 Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ įstatyme yra nurodoma, kad asmenims iki 18 metų draudžiama dirbti darbą, kurio metu darbuotojai: „<…> veikiami kietosios medienos dulkių, darbą, susijusį su sprogiųjų medžiagų turinčių įrenginių, fejerverkų ar kitų gaminių gamyba ir tvarkymu, darbą su plėšriaisiais ir (ar) nuodingiausias gyvūnais, darbą, kai galimas konstrukcijų griūties pavojus ir kt. Taip pat draudžiama skirti asmenis iki 18 metų dirbti darbus, kurių aplinkoje yra sveikatai kenksmingi ir pavojingi fiziniai, biologiniai, cheminiai veiksniai“.

Apie darbo sutartį

Kaip ir su pilnamečiais asmenimis, taip ir su nepilnamečiais, turi būti sudaroma darbo sutartis. Joje privalu pateikti esminius su darbo sąlygomis bei užmokesčių susijusius aspektus. Įdarbinti asmenį ne pagal rašytinę darbo sutartį yra nelegalu.

Sudarant darbo sutartį su nepilnamečiu asmenimis visada verta tartis su teisininkais. Jie gali parduoti šabloną, kuriame bus pateikti patys svarbiausi tokios sudaromos sutarties aspektai. Taip pat norint išvengti bet kokių galimų netikslumų – darbdavys turi paaiškinti nepilnamečiui asmeniui visas smulkmenas ir tuo pačiu atsakyti į klausimus, kurie jam kyla. Dar geriau, kai sutarties pasirašymo metu dalyvauja ir vienas iš tėvelių arba globėjas, kuris atsakingai įvertinta nepilnamečio asmens pasirašomą sutartį.

Sudaręs darbo sutartį darbdavys yra atsakingas už tai, kad būtų pranešta informacija „Sodrai“ ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Pranešimo metu yra pateikiama 1-SD formą (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Nepranešus laiku – darbo santykiai yra laikomi nelegaliais.

Ir pabaigai…

Apibendrinus 277 str. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nurodo, kad asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus negali dirbti tokio darbo, kuris:

1. Asmenys iki aštuoniolikos metų negali būti skiriami dirbti:

1) darbo, kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;

2) darbo, kuriame naudojamos toksinės, kancerogeninės, mutageninės ar kitos sveikatą veikiančios medžiagos;

3) darbo, kur galimas jonizuojančiosios radiacijos poveikis, kitų sveikatai kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių poveikis;

4) darbo, kur yra didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė, taip pat darbo, kurio dėl nepakankamo atsargumo jausmo ar patirties asmuo saugiai dirbti gali nesugebėti.

2. Vyriausybė tvirtina asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarką, darbo laiką, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašą.

3. Vyriausybė nustato asmenų iki aštuoniolikos metų profesinio pasirengimo sąlygas ir tvarką.

4. Asmenys iki aštuoniolikos metų negali vienu metu dirbti daugiau negu vienoje darbovietėje, jei bendra darbo trukmė viršija Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytą darbo trukmę.

5. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje privalo būti sudarytas darbuotojų iki aštuoniolikos metų sąrašas.

Sėkmės įdarbinant motyvuotus ir tikslo siekiančius jaunus asmenis.