Paslaugų teikimo sutarties šablonas

Siekiant išvengti nesklandumų, laisvai samdomas specialistas turėtų sudaryti su klientu paslaugų teikimo sutartį. Kaip tai atrodo? Jūsų dėmesiui – Paslaugų teikimo sutarties šablonas.

Apačioje pateikiamas šabloną, kurį turėtumėte pasikoreguoti pagal savo poreikius.

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. …………..

[Sudarymo vieta], 201…… m. …………………………. ……….. d.
 
[Užsakovo pavadinimas], a­tsto­vau­ja­ma ………………………………………………………………………………., vei­kian­čio pa­gal …………………………………………………………………………………, to­liau va­di­na­ma Užsakovu, ir [Vykdytojo pavadinimas], at­sto­vau­ja­ma …………………………………………………………………………………….., vei­kian­čio pa­gal ……………………………………………………………………., to­liau va­di­na­ma Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), su­da­rė šią paslaugų su­tar­tį (toliau vadinama Sutartimi):
  1. Sutarties objektas:
1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paslaugas …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Paslaugų specifikacija nurodyta Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  
1.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šios Sutarties 2.1. punkte numatytą sumą laikydamasis Sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose numatytos tvarkos.
1.3. Šia Sutartimi numatytų paslaugų suteikimo data: 200…. m. ………………………………… ……. d. 
  1. Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka:
2.1. Šia Sutartimi numatytos paslaugos įvertintos – ……………….. Eur (…………………………… ………………………………………………………………. litai) ir 21 proc. PVM ……………… Eur. Suma apmokėjimui – ………………. Eur (…………………………………………………………………….. litai). 
2.2. Atsiskaitymo tvarka:
2.2.1. 30 proc. sumos, t. y. …………………. Eur (…………………………………………………………………….. litai) sumokami avansu mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą iki 201….. m. ……………………… …………………. d.
                      2.2.2. …………………. Eur (………………………………………………………………………………………………… litai) sumokami per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
2.2.3. Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą.
2.3. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal šios Sutarties punktus 1.2, 2.2, jis moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
2.4. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas neįvykdo ar įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, paslaugų kaina gali būti sumažinta iki 25 proc. Tokiu atveju Užsakovas motyvuotai nurodo atlikto darbo trūkumus darbų priėmimo–perdavimo akte.
2.5. Užsakovo prašymu, Vykdytojas įsipareigoja atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai raštu suderinus tokių darbų ir paslaugų kainą.
  1. Darbų priėmimo tvarka:
3.1. Užsakovas įsipareigoja paslaugų suteikimą patvirtinti darbų priėmimo–perdavimo aktu.
3.2. Vykdytojas įsipareigoja per vieną darbo dieną po darbų priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo išrašyti ir pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą (pagal patikslintas ir suderintas faktines išlaidas).
  1. Ne­pa­pras­to­sios ap­lin­ky­bės:
4.1. Ša­lys ne­at­sa­ko už vi­siš­ką ar da­li­nį sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal šią su­tar­tį ne­vyk­dy­mą, jei tai įvyks­ta dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos ap­lin­ky­bių. Ša­lys ne­nu­ga­li­mos jė­gos (for­ce ma­jeu­re) ap­lin­ky­bes su­pran­ta taip, kaip nu­sta­to LR civilinis kodeksas.
4.2. Su­tar­ties Ša­lis, ku­ri dėl nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ne­ga­li įvyk­dy­ti pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­jimų, pri­va­lo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai in­for­muo­ti ki­tą Su­tar­ties Ša­lį. Pa­vė­luotas ar ne­tin­ka­mas ki­tos Ša­lies in­for­ma­vi­mas ar in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­ki­mas at­ima iš jos teisę rem­tis iš­var­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis kaip pa­grin­du, at­lei­džian­čiu nuo at­sa­ko­mybės dėl ne­ ­lai­ku (ar ne­tin­ka­mo) pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo ar ne­vykdymo.
4.3. Jei nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės trun­ka il­giau kaip 1 (vieną) mė­ne­sį, Ša­lys tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mu ga­li nu­trauk­ti Su­tar­tį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojui faktiškai jo turėtas išlaidas.
  1. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka:
5.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.
5.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
  1. Bai­gia­mo­sios nuo­sta­tos:
6.1. Ša­lys įsi­pa­rei­go­ja tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo: ne­at­skleis­ti raštu, žodžiu ar ki­to­kiu pa­vi­dalu tre­tie­siems as­me­nims jo­kios ko­mer­ci­nės, da­ly­kinės, finansinės in­for­ma­ci­jos, su ku­ria bu­vo su­pa­žin­din­tos ben­dra­dar­biau­damos šios Su­tar­ties pa­grindu.
6.2. Su­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo pa­si­ra­šy­mo mo­men­to ir ga­lio­ja iki ga­lu­ti­nio tar­pu­sa­vio atsiskai­ty­mo.
6.3. Bet ko­kie Su­tar­ties pa­kei­ti­mai ar pa­pil­dy­mai ga­lio­ja su­da­ry­ti tik raš­tu, pa­si­ra­šius abie­jų Ša­lių įga­lio­tiems at­sto­vams. Žo­di­nės iš­ly­gos ne­tu­ri ju­ri­di­nės ga­lios.
6.4. Jei ku­ri nors šios Su­tar­ties da­lis tam­pa ne­ga­lio­jan­ti ar­ba anu­liuo­ja­ma, li­ku­sios sutarties da­lys lie­ka ga­lio­ti.
6.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.  
6.6. Pa­si­kei­tus ad­re­sams, te­le­fo­nų ir fak­sų nu­me­riams, ban­ko rek­vi­zi­tams, Su­tar­ties Ša­lys įsipa­rei­go­ja apie tai ne­dels­da­mos raš­tu in­for­muo­ti vie­na ki­tą.
6.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.
  1. Šalių adresai ir parašai:

 

Užsakovas
Vykdytojas
[Pavadinimas]
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]
[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]
 
 
 
 
 
 
______________________________ A. V.
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
______________________________ A. V.
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Pavyzdys – rekvizitai.vz.lt