PVM įstatymas: kas turi mokėti PVM, o kas gali to išvengti?


PVM – pridėtinės vertės mokestis, kuris taikomas ir asmenims besiverčiantiems su individualios veiklos pažyma. Jeigu asmuo per paskutinių 12 mėnesių uždirbo daugiau nei 45 tkst. eurų – jam taikomas PVM ir už paslaugas turi būti išrašoma  PVM sąskaita faktūra bei sumokėti papildomu mokesčiai.

PVM įstatymas taikomas visiems besiverčiantiems veikla savarankiškai. Išimtinais atvejais jis gali būti taikomas ir asmeniui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos.

PVM įstatymas apibrėžia kelių tipų mokesčių tarifus:

 • Standartinis 21 %
 • Lengvatinis 9 % tarifas.
 • Lengvatinis 5 %
 • Lengvatinis 0 %

VMI duomenimis, lengvatinis 9 procentų tarifas taikomas:

 1. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti.
 2. Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams
 3. Periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto).
 4. Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais
 5. Iki 2022 m. Gruodžio 31 d. Turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

VMI duomenimis, lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

 1. Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams.
 2. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

VMI duomenimis, lengvatinis 0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriams, kurie apsvarstomi individualiai

Tiesa, PVM įstatymas kinta ir jeigu šiuo metu lengvatas gali gauti šių sričių verslininkai – ateityje tai gali kisti.

PVM įstatymo 20-33 straipsniai numato, kad šios veiklos yra papildomai neapmokestinamos PVM:

 1. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;
 2. Socialinės paslaugos ir susijusios prekės;
 3. Švietimo ir mokymo paslaugos;
 4. Kultūros ir sporto paslaugos;
 5. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;
 6. Pašto paslaugos;
 7. Radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;
 8. Draudimo paslaugos;
 9. Finansinės paslaugos;
 10. Specialūs ženklai;
 11. Azartiniai lošimai ir loterijos;
 12. Nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma; nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.
 13. Pvm įstatymo 34 – 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo pvm.

Detalesnį sąrašą bei sritis, kurioms taikomos PVM lengvatos – rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis8. Jeigu PVM įstatymas Jums vis dar kelia labai daug klausimų ir nežinote, ar Jums esate PVM mokėtojas – patogiausia susisiekti su VMI atstovais, kurie atsakys Jums į visus klausimus bei rekomenduoti tinkamiausią veiklos registracijos formą.

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami, nustatyti PVM įstatymo 20 – 33 straipsniuose.
PVM neapmokestinama:

 1. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos, pvz., PVM neapmokestinamos žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir motinos pienas, taip pat stomatologų ir (arba) dantų technikų tiekiami dantų protezai; pvm neapmokestinamos ligonių, sužeistųjų ar kitų medicinos pagalbos reikalingų asmenų vežimo specialiomis tam pritaikytomis transporto priemonėmis paslaugos.
 2. Socialinės paslaugos ir susijusios prekės, pvz., PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jeigu jas teikia vaikų ir jaunimo globos institucijos, senelių ir (arba) neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos ar kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.
 3. Švietimo ir mokymo paslaugos, pvz., PVM neapmokestinami ikimokyklinis ugdymas, pradinio, pagrindinio, vidurinio, aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo teikimas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas (dailės, muzikos ar kitose srityse), studijos aukštosiose mokyklose, profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti, taip pat kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, jeigu šias paslaugas teikia pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti.
 4. Kultūros ir sporto paslaugos, pvz., PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos, tokios kaip muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko veikla; visų meno rūšių, kultūros renginiai (teatro spektakliai, muzikos, choreografijos renginiai, kultūros renginiai vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei tautodailės parodos ir kita), kino filmų gamyba (įskaitant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas; bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos.
 5. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla, pvz., PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų organizuojamų labdaros ir paramos renginių metu šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos (įskaitant bilietų į nurodytus renginius pardavimą), jeigu surinktos lėšos, likusios padengus renginio organizavimo išlaidas, bus skirtos tik labdarai ir (arba) šių asmenų vykdomai visuomenei naudingai veiklai (ši nuostata taikoma ne daugiau kaip 12 konkretaus juridinio asmens organizuojamų labdaros ir paramos renginių per kalendorinius metus).
 6. Pašto paslaugos (šio straipsnio nuostatos netaikomos pašto siuntinių siuntimui);
 7. Radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos (laidų pardavimui, reklamos paslaugoms ir kitai ūkinei komercinei veiklai šio straipsnio nuostatos netaikomos);
 8. Draudimo paslaugos;
 9. Finansinės paslaugos, pvz., PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo;
 10. Specialūs ženklai;
 11. Azartiniai lošimai ir loterijos;
 12. Nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma;
 13. Nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas, pvz., PVM neapmokestinamas žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ja kaip jos savininkas, išskyrus žemę, perduodamą kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis, taip pat žemę statyboms. Žeme statyboms šiame straipsnyje laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai, ar ne (VMI duomenimis).

Vistiek yra neaiškumų? Būtinai susisiekite su VMI darbuotojais, kurie detaliai paaiškins apie Jūsų finansines prievoles.