PVM klasifikatorių lentelė (PVM tipai)


Kiekviena įmonė turėtų žinoti kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) turėtų taikyti registruodama sąskaitas PVM sąskaitų faktūrų registre. Žemiau pateikiame lentelę, kurioje glaustai paaiškinta, kokiais atvejais ir kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) pasirinkti.

Mokesčio 

kodas (MK)

MK nurodymas PVMsąskaitų faktūrųregistre

Aprašymas

Mokesčio

tarifas(%)

 

Gaunamų

Išrašomų

  

1

2

3

4

5

 PVM1 x* x*** Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 19 str.
1 dalis)
 21
 PVM2  x* x Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19
str. 3 dalis)
 9
 PVM3  x* x Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19
str. 4, 5 dalys)
 5
 PVM4
(negalioja)
    
 PVM25 x x 

Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)

 21
 PVM26 x x Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
 9
 PVM27 x x Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar
teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
 5
PVM5 x*xAtvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas
PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 straipsniai)
PVM6xAtvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
21
 PVM7 – x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 9
 PVM8 – x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 5
 PVM28 –x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 0
 PVM29 –x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo
privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
 –
 PVM9 –x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 21
 PVM30 –x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 9
 PVM31 –x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir
nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio)
esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
 5
 PVM10
(negalioja)
    
 PVM32 x*x Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema
(marža) (PVMĮ II, III skirsniai)
 21
 PVM33 x*x Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema
(marža) (PVMĮ II, III skirsniai)
 0
 PVM12 xPrekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis) 0
 PVM13 –xES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 str.. 1,4 dalys)0
 PVM14x*xKiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51,
52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
0
PVM15 –x Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai
PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas
laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje,
bet PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto
nuostatas)
 PVM34xUž Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos
(atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų
teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas
Lietuvoje, o PVM atskaita atsižvelgiant į PVMĮ 58 str. nuostatas
negalima)
 PVM16 xAtvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
21
 PVM17 x Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
9
 PVM18 x – Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
5
 PVM35x** Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
0
 PVM36x** Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu
šalies teritorijoje (PVMĮ 41
ir 122
straipsniai)
 PVM19x**x Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje
esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės
narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabentos į kitą
valstybę narę, kurioje patiektos tos kitos valstybės narės PVM
mokėtojui (PVMĮ 122
straipsnio 3 dalis)
 PVM20x Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2
dalis)
21
 PVM37x Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2
dalis)
0
 PVM38x** Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1
dalies 3 punktas)
0
 PVM39 x**Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos
paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str.
1 dalies 2 punktas)
 –
PVM21x Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM
apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
21
 PVM40x Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM
apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
5
 PVM41x** Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas
neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas)
0
 PVM42x** Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas
neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)
PVM22
(negalioja)
    
 PVM43xAtvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
21
 PVM44x Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
9
 PVM45xAtvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas
PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
5
 PVM46 x** Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas
paslaugas PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
 0
 PVM47x**Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo
asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas
paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5
dalys)
PVM23 Sumokėtas importo PVM21,9,5
 PVM24 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI21,9,5
 PVM48x** Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai
apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos
vidaus vartojimui)
(atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už
Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes
įsigijimas – ne PVM objektas Lietuvoje)
 PVM49xAtvejai, kai žemės ūkio produkcija ir paslaugos įsigytos iš ūkininkų,
kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema
6
 PVM100xxKiti atvejai 

 

x – mokesčio kodo (MK) elementą privaloma užpildyti

x* – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras pildomas, o MK elementas nepildomas, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš LT PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti ir/ar sumokėti PVM (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių priedo 311912 elemento indeksą)

x** – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neprivaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautų PVM sąskaitų faktūrų, dėl kurių neatsiranda
prievolė skaičiuoti PVM, duomenų (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 10 punktą), tokiu atveju ir MK elementas nepildomas. Jeigu nurodytosios PVM
sąskaitos faktūros mokesčių mokėtojo nuožiūra registruojamos ir teikiamos i.SAF, MK elementas privalo būti užpildytas.

x*** – Kai Lietuvoje tiekiant prekes/teikiant paslaugas taikomas standartinis PVM tarifas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre MK elementas gali būti nenurodytas
(pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 26.7 punktą).