PVM tarifai


Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. standartinis PVM tarifas yra 21 procentas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

 1. Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).
 2. Laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto.
 3. Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais (maršrutus nustato Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija) arba savivaldybės).
 4. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

 1. Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems paslaugų teikimo ir prekių tiekimo sandoriams.

Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas yra nustatyti PVM įstatymo 41 – 53 straipsniuose.

0 proc. PVM tarifas taikomas:

 • prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos;
 • prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai;
 • laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt. sandoriams, susijusiems su laivais ir orlaiviais;
 • laivų ir orlaivių atsargų tiekimui;
 • vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;
 • draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;
 • diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;
 • aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;
 • prekių tiekimui į kitą valstybę narę;
 • prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos;
 • kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į Europos Sąjungą;
 • atstovavimui tam tikruose aukščiau nurodytuose sandoriuose;
 • tam tikriems sandoriams, susijusiems su tarptautine prekyba.