Sąskaita123

Naudojimosi sąlygos

 1. Naudodami programa “saskaita123.lt”, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei privatumo taisyklėmis sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis.
 2. Taisyklės kurias skaitote ir paslaugos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti sistemoje “saskaita123.lt”, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu ir kita (toliau – Paslaugos). Jūs bet kokiu būdu ir forma, naudodamiesi “saskaita123.lt” ir (ar) Paslaugomis, įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų tvarka. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis visų ar dalies šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar jų nesuprantate, neturite teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) “saskaita123.lt” sistema ir svetaine.
 3. Naudodamiesi sistema Jūs patvirtinate, kad Svetaine ir Paslaugomis naudojatės ne vartojimo – taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatyme – tikslais, o su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.
 4. Sutartis gali būti sudaroma tik su veiklos ar veiklų savininku (savininkas – pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo, individualią veiklą vykdantis asmuo, įmonės akcininkas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteiktas įgaliojimas sudaryti šią sutartį įmonės vardu). Esant abejonėms dėl teisėtumo naudotis sistema, paskyros naudojimas gali būti laikinai sustabdomas vienašališkai, kol neįrodoma priešingai.
 5. Registracija ir Prisijungimo duomenys
  1. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs privalote užsiregistruoti Svetainėje. Svetainėje užsiregistruojama, joje paspaudus atitinkamą nuorodą ir suvedant visus registracijos formoje prašomus pateikti Kliento duomenis (toliau – Registracija).
  2. Registruodamiesi Svetainėje, Jūs įsipareigojate pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis. Registruotis Svetainėje, naudojantis svetimais duomenimis, yra draudžiama. “saskaita123.lt” turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Jūsų pateiktų Registracijos duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Jums pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, “saskaita123.lt” turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių (toliau – Apribojimai):
   • nutraukti sutartį;
   • neregistruoti Jūsų sistemoje;
   • apriboti Jums visų ar dalies Paslaugų teikimą;
   • sustabdyti Jums visų ar dalies Paslaugų teikimą;
   • pašalinti Jus iš užsiregistravusių asmenų sąrašo;
   • neleisti Jums pasiekti Svetainės;
   • panaikinti bet kokius Kliento duomenis (ta prasme, kaip jie apibrėžti žemiau šiose Taisyklėse);
  3. Jūs įsipareigojate nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog “saskaita123.lt” vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis, vadovaujantis prezumpcija, jog Jūsų pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. “saskaita123.lt” jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitėte ir (ar) nepapildėte Registracijos duomenų, jiems pasikeitus.
  4. Šalys susitaria, kad Jūs rūpinsitės ir prisiimsite atsakomybę už duomenis, kurie Jums reikalingi prisijungti ir naudotis Svetaine ir Paslaugomis, tame tarpe – ir prisijungimo vardą bei slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys).
  5. Jūs įsipareigojate užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo atlikti, pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, o visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Jums.
 6. Asmens duomenys
  1. Registruodamasis Svetainėje ir pateikdamas “saskaita123.lt” duomenis arba naudodamasis Paslaugomis, Jūs sutinkate, jog “saskaita123.lt” valdytų ir tvarkytų juos Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų šios sutarties vykdymo tikslais Paslaugoms teikti, tiesioginei rinkodarai vykdyti ir statistikai rinkti. Taip pat sutinkate su privatumo taisyklėmis.
  2. Jūs taip pat patvirtinate, kad esate gavęs visus reikiamus sutikimus ir leidimus suteikti “saskaita123.lt” tokias teises, kokias suteikiate “saskaita123.lt”.
 7. Svetainės ir Paslaugų keitimas
  1. “saskaita123.lt” turi teisę bet kada, nepranešęs Jums, keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas. Šalys susitaria, kad “saskaita123.lt” niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims.
 8. Paslaugų teikimo ribojimas
  1. Tuo atveju, jei Jūs nesilaikote šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų, “saskaita123.lt” turi teisę savo nuožiūra ir nepranešęs Jums taikyti bet kuriuos Apribojimus (kaip jie apibrėžti Taisyklių 8 punkte). Tokiu atveju, Jūs privalėsite atlyginti “saskaita123.lt” visus dėl tokio Jūsų padaryto pažeidimo atsiradusius nuostolius, patirtus kaštus iš išlaidas, Jums nebus grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas paslaugas, o jo likutis bus laikomas minimaliais sutartiniais “saskaita123.lt” nuostoliais, kurie atsirado dėl Jūsų padaryto pažeidimo.
  2. “saskaita123.lt” turi teisę Svetainės ir (ar) su ja susijusios aparatinės ir (ar) programinės įrangos atnaujinimo, remonto, patikrinimo, testavimo ir (ar) modifikavimo darbų metu sustabdyti, apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui. Tokiu atveju ir esant galimybei “saskaita123.lt” stengsis informuoti Jus apie tokių veiksmų pradžią ir planuojamą pabaigą, paskelbdamas apie tai Svetainėje arba pranešdamas Jums el. paštu.
  3. Šalys susitaria, kad “saskaita123.lt” turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą ir (ar) Paslaugų teikimą. Tokiu atveju “saskaita123.lt” turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią sutartį. Tuo atveju, jei Jūs būsite sumokėjęs už Mokamas paslaugas ir jų Naudojimosi laikotarpis (kaip jis apibrėžtas žemiau) bus nepasibaigęs, Jums bus grąžinta užmokesčio suma, proporcinga neišnaudotam Naudojimosi laikotarpiui. Tai bus vienintelė kompensacija Jums už galimybės naudotis Paslaugomis panaikinimą ir sutarties nutraukimą.
  4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis ir nutraukti sutartį Svetainėje nurodytu būdu. Jei Jūs nutrauksite sutartį nepasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, už kurį Jūs esate sumokėjęs, likusi Jūsų sumokėtos kainos dalis bus laikoma “saskaita123.lt” protingomis išlaidomis, kurias “saskaita123.lt” patyrė teikdamas Jums Paslaugas, ir Jums nebus grąžinama.
 9. Paslaugų apmokėjimas
  1. Dalis Paslaugų kurios yra sistemoje yra mokamos (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kainos, atsiskaitymo tvarka yra aprašytos svetainėje.
  2. Sumokėjęs už Mokamas paslaugas Jūs įgyjate teisę jomis naudotis už apmokėtą laikotarpį (toliau – Naudojimosi laikotarpis).
  3. Jei iki Naudojimosi laikotarpio pabaigos Jūs neatsisakysite Mokamų paslaugų Svetainėje pateiktomis priemonėmis, bus laikoma, kad Jūs užsakėte Mokamas paslaugas dar vienam Naudojimosi laikotarpiui ir Jums atsiras pareiga sumokėti už Mokamas paslaugas už tokį Naudojimosi laikotarpį, o “saskaita123.lt” įgys teisę į tokį užmokestį.
  4. Pasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, Jums gali būti apribota ir (ar) užkirsta galimybė naudotis Paslaugomis, Svetaine ir (ar) pasiekti Kliento duomenis.
 10. Jūsų pareigos
  1. Be kitų šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų, Jūs taip pat įsipareigojate:
   1. pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis;
   2. saugoti Prisijungimo duomenis (jei tokie Jums suteikti) tokiu būdu, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, ir nedelsdami pranešti “saskaita123.lt”, jei Prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
   3. naudodamiesi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, paisyti ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, visuomenėje nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti “saskaita123.lt” ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
   4. nesinaudoti Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainių ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
   5. nepažeisti trečiųjų asmenų turtinio ar asmeninių teisių (įskaitant ir teisių į intelektinę nuosavybę);
 11. Intelektinė nuosavybė
  1. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško “saskaita123.lt” sutikimo.
  2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra “saskaita123.lt” nuosavybė arba “saskaita123.lt” juos teisėtai naudoja.
 12. Atsakomybė ir jos ribojimas
  1. Jeigu šalis pažeidžia savo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikia klaidingus patvirtinimus ar garantijas, įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji šalis patyrė dėl tokio pažeidimo ar klaidingo patvirtinimo, nebent šioje sutartyje nurodyta kitaip.
  2. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš “saskaita123.lt” pusės dėl to, jog Svetainės veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Jums ar tretiesiems asmenims. “saskaita123.lt” nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, funkcijų veikimo, skaičiavimo klaidas, informacijos netikslumą ar klaidingumą, Kliento duomenų praradimą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Jums ar tretiesiems asmenimis.
  3. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti, bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.
  4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad “saskaita123.lt” niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl Kliento veiksmų naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  5. Visais atvejais “saskaita123.lt” atsakomybė pagal šią sutartį yra ribojama 700 eurų suma.
  6. Atsižvelgdamos į šios sutarties pobūdį ir tikslą, šalys patvirtina, kad šiame skyriuje nurodytas atsakomybės ribojimas yra protingas, adekvatus ir atitinkantis šalių tikrąją valią.
 13. Informacijos siuntimas ir naudojimas marketingo tikslais
  1. “saskaita123.lt” visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją Jums siųs Registracijos duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Jūs galite būti pasiekiamas, atsižvelgiant į naudojamas Paslaugas. Visa Jums siunčiama informacija laikoma gauta, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
  2. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Jums, kopijos buvimas “saskaita123.lt” serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Jums išsiuntimą.
  3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus, klausimus Jūs galite siųsti “saskaita123.lt” Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
 14. Baigiamosios nuostatos
  1. Kadangi Paslaugos ir Svetainės nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, “saskaita123.lt” turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles.
  2. “saskaita123.lt” praneš Jums apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais. Nesutikdami su pakeistomis Taisyklėmis, prarandate teisę naudotis Paslaugomis. Tokiu atveju sutartis su Jumis automatiškai nutrūksta ir, Jums paprašius, Jums bus grąžinta Jūsų sumokėta užmokesčio suma, proporcinga neišnaudotam Mokamų paslaugų laikotarpiui. Tai bus vienintelė kompensacija Jums, nutraukus sutartį.
  3. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma “saskaita123.lt” pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
  4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
  5. Šalys susitaria, jog “saskaita123.lt” gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ir apie tai pranešęs Svetainėje.
  6. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje skelbiamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
  7. Šiai sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8. Visi tarp Jūsų ir “saskaita123.lt” kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, jis galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal “saskaita123.lt” buveinės vietą.