Sąskaita123
 1. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Invoice 123“, veikiančios adresu Kalvarijų g. 137E, Vilnius, kurios elektroninis paštas info@saskaita123.lt, kurios juridinio asmens kodas yra 306215564 (toliau – Duomenų valdytojas arba „sąskaita123”), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://saskaita123.lt/ (toliau – Interneto svetainė) bei programėlės app.invoice123.com veikimo sąlygas.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://saskaita123.lt/) naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
 4. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Invoice123“.
 5. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 6. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
 7. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir ska idrumo principas);
 8. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 9. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 10. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 11. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
 12. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
 13. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 14. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 15. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 16. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 17. Ši Politika sudaryta remiantis šiais teisės aktais:
 18. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR);
 19. 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nr. XIII-1426 (toliau – ADTAĮ);
 20. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135;
 21. Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (toliau – ENISA) gairėmis
 22. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) gairėmis.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ, ENISA ir VDAI.

 1. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
 2. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 3. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
 4. Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
 5. Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;
 6. Įsigyjate Įmonės teikiamas paslaugas;
 7. Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
 8. Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
 9. Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;
 10. Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.
 11. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@saskaita123.lt.

  2. SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 12. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
 13. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook”, „Instagram”, „linkeIn” tinkle.

Žemiau rasite asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Sutarties su Įmone sudarymas (t.y. naudojimosi sąlygų pasirašymas), Įmonės teikiamų paslaugų įsigijimasAsmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas*
Paslaugos duomenys: pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina*
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas informacija
Slaptažodis*
Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
Tiesioginės rinkodaros pranešimų ir naujienlaiškių siuntimasAsmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numerisAsmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienosBDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)
Užklausų, pateikiamų internetinėje svetainėje, administravimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*;
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris*.
Asmens duomenys saugomi 5 metus (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant administruoti pateiktas užklausas, susisiekti su svetainės lankytoju (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
Sąskaitų išrašymas už suteiktas „sąskaita123” paslaugas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys (sąskaitos teikėjo ir gavėjo): vardas, pavardė*, asmens kodas* (jei veiklą vykdo fizinis asmuo), indivudualios veiklos pažymos numeris*;
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas*, telefono numeris, adresas*;

Kiti duomenys: pristatymo adresas, prekės/paslaugos pavadinimas*;
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas informacija

Asmens duomenys saugomi 10 metų (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant išrašyti sąskaitą (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
“Sąskaita123” klientų įkelti duomenys į app.invoice123.com apie savo administruojamas įmones, vykdomas veiklasŠalis, kurioje vykdoma veikla (verslas)*, veiklos tipas, pavadinimas*, 
Bendrovės kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris*, adresas*;
Bendrovės kontaktinių asmenų asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*, bei kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris*;
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas informacija
Parašas
Asmens duomenys saugomi tol kol klientas naudojasi „sąskaita 123” paslaugomis, t.y. turi aktyvią paskyrą app.invoice123.com (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle). Duomenys ištrinami po 6 mėnesių, kai klientas nustoja naudotis „sąskaita123” paslaugomis.Tvarkyti duomenis būtina siekiant suteikti užsakytas/įsigytas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
„Sąskaita123” klientų užsakytų paslaugų teikimas: sąskaitų išrašymas ir apskaita, užsakymų pateikimas, atliktų darbų aktų kūrimas, prekių priėmimo-perdavimo aktų kūrimas, kitos paslaugos, teikiamos per app.invoice123.com Asmens tapatybės nustatymo duomenys (sąskaitos teikėjo ir gavėjo): vardas, pavardė*, adresas*, asmens kodas (jei veiklą vykdo fizinis asmuo)*, indivudualios veiklos pažymos numeris*;

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris*;
Kiti duomenys: pristatymo adresas, prekės/paslaugos pavadinimas*, nuotraukos;
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas informacija
Parašas

Asmens duomenys saugomi tol kol klientas naudojasi „sąskaita 123” paslaugomis, t.y. turi aktyvią paskyrą app.invoice123.com (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle). Duomenys ištrinami po 6 mėnesių, kai klientas nustoja naudotis „sąskaita123” paslaugomis.Tvarkyti duomenis būtina siekiant suteikti užsakytas/įsigytas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
Registracija prie “sąskaita123” sistemos interneto svetainėjeAsmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*, slaptažodis*, IP adresas;
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas;
Asmens duomenys saugomi 1 metus po to, kai klientas nustoja naudotis „sąskaita123” paslaugomis. (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant suteikti užsakytas/įsigytas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį ar pateikti užklausą internetinėje svetainėje, ar gauti užsakytas paslaugas.

3. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

14. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas  sutikimas, duomenų tvarkymui).

15. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

16. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais.

17. Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis.

18. Elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.

19. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

20. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

21. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

22. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

23. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje, jų privatumo pranešimuose (nuorodos aukščiau).  

4. SKYRIUS KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

23. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

24. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos, partneriai, darbuotojai, klientai ir pan.

25. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

26. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

27. Jūsų duomenys perduodami automatiškai Jums susiinstaliavus kitas programas (pavyzdžiui, Rivile, APSA, Finvalda ir kt.) bei padarius pasirinkimą susieti savo turimą paskyrą „sąskaita123” su kita programine įranga, kurių pasirinkimą rasite „app.invoice123.com”. Už šių programinių įrangų saugumą, jų valdytojų pažeidimus mes neatsakome. 

28. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms, VĮ Registrų centrui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kitai valstybinei ar priežiūros institucijai, organizacijai, kurioms duomenis Bendrovė privalo teikti pagal galiojančius teisės aktus, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

29. Jūsų duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, pasirašius su duomenų tvarkytojais Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias sutartis.  Duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, kai toks duomenų perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui, vykdymui, tinkamam Bendrovės teikiamų paslaugų teikimui. Tokiais atvejais mes užtikriname, kad imamės reikiamų veiksmų užtikrinti, jog būtų tinkamai vykdomas duomenų perdavimas bei būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės.  Bendrovė, teikdama duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, vadovaujasi Europos komisijos sprendimu dėl atitinkamos valstybės tinkamumo, taip pat dėl standartinių sutarčių sąlygų.

5. SKYRIUS KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

30. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

31. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

6. SKYRIUS JŪSŲ PAREIGOS

32. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

7. SKYRIUS JŪSŲ TEISĖS

33. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

34. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@saskaita123.lt.

35. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@saskaita123.lt.

36. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@saskaita123.lt

37. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@saskaita123.lt.

38. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@saskaita123.lt.

39. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

8. SKYRIUS INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

40. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

41. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

42. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

 1. Griežtai privalomi (būtinieji/techniniai) slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio. Šie slapukai nesaugo asmens identifikavimo duomenų;
 2. Veikimą gerinantys (analitiniai) slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
 3. Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas. Pavyzdžiui, funkciniai slapukai padeda dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.
 4. Statistiniai slapukai: naudojami norint suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.
 5. Reklaminiai slapukai: naudojami norint pateikti lankytojams pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.
 6. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Internetinėje svetainėje https://www.saskaita123.lt/lt/ naudojami šie slapukai:

TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
Statistiniai__gaNaudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėjehttps://www.saskaita123.lt/ 2 metai
_ga_X9GG7QGVLPŠį slapuką įdiegė Google Analytics.2 metai
_gat_UA-46770161-1;
 _gat_UA-195161758-1
Naudojamas stebėti svetainės lankytojų elgesį ir įvertinti svetainės našumą.1 minutė
_gidNaudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus. 1 diena
_gcl_auTeikia „Google“ žymų tvarkyklės, kad būtų galima išbandyti svetainių, naudojančių jų paslaugas, reklamos efektyvumą.3 mėnesiai
FunkciniaibscookieSlapukas naudojamas lankytojo sesijai palaikyti.https://www.saskaita123.lt/

https://www.saskaita123.lt/

https://www.saskaita123.lt/

https://www.saskaita123.lt/

1 metai
lidcNaudojamas nustatyti, ar lankytojas sutiko su slapukų naudojimu, koki slapukų pasirinkimą lankytojas padarė.1 diena
UserMatchHistory„LinkedIn“ nustatė šį slapuką „LinkedIn“ skelbimų ID sinchronizavimui.1 mėnuo
lang„LinkedIn“ nustatė šį slapuką, kad prisimintų vartotojo kalbos nustatymus.sesija
bcookie„LinkedIn“ nustatė šį slapuką iš „LinkedIn“ bendrinimo mygtukų ir skelbimų žymų, kad atpažintų naršyklės ID.1 metai

Būtinieji

XSRF-TOKENŠį slapuką nustatė „Wix“ ir jis naudojamas saugumo sumetimais.2 val.
laravel_sessionlaravel naudoja laravel_session, kad nustatytų vartotojo seanso egzempliorių.2 val.
CookieConsentŠis slapukas išsaugo naudotojo sutikimo būseną dabartiniam domenui.1 metai
JSESSIONIDSkirtas stebėti programos seansų skaičių.sesija
COOKIE_SUPPORTŠis slapukas naudojamas patikrinti, ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus.1 metai
cookiesession1Šį slapuką nustato Fortinet ugniasienė. Šis slapukas naudojamas siekiant apsaugoti svetainę nuo piktnaudžiavimo.1 metai
Reklaminiaitest_cookieNaudojamas nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.15 minučių
uuid2„Uuid2“ slapuką nustato „AppNexus“ ir jis įrašo informaciją, padedančią atskirti įrenginius ir naršykles. Ši informacija naudojama platformos teikiamiems skelbimams atrinkti ir skelbimo našumui bei jos atributų mokėjimui įvertinti.3 mėnesiai
anj„AppNexus“ nustato anj slapuką, kuriame yra duomenų, nurodančių, ar slapuko ID sinchronizuojamas su partneriais.3 mėnesiai
IDE„Google DoubleClick IDE“ slapukai naudojami informacijai apie tai, kaip vartotojas naudoja svetainę, kad pateiktų jiems atitinkamus skelbimus ir pagal vartotojo profilį, saugoti.1 metai 24 dienos
_fbpŠį slapuką nustato „Facebook“, kad po apsilankymo svetainėje būtų rodoma reklama, kai „Facebook“ arba „Facebook“ reklamuojamoje skaitmeninėje platformoje.3 mėnesiai
fr„Facebook“ nustato šį slapuką, kad rodytų vartotojams aktualias reklamas, stebėdamas vartotojų elgesį žiniatinklyje, svetainėse, kuriose yra „Facebook“ taškas arba „Facebook“ socialinis įskiepis.3 mėnesiai

Kiti

ses1114540541; crisp-client/domain-detect/1666966893187;evmi-https;crisp-client/domain-detect/1666966984508;crisp-client/domain-detect/16669669858608Kitiems priskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir nėra klasifikuojami į kategoriją.Sesija
AnalyticsSyncHistory1 mėnuo
crisp-client%2Fsession%2Fa106d629-dcf8-41e1-a0c8-5582b94554a56 mėnesiai
li_gc5 mėnesiai 27 dienos
__cflb30 minučių
SITEXSRF141;EW4SITE1 valanda
GUEST_LANGUAGE_IDmetai

44. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

45. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. 

46. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

47. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

48. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

9. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

50. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. 

51. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

52. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

53. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

54. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

55. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@saskaita123.lt.

56. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2022 m. sausio 12 d. Paskutinį kartą Privatumo politika buvo atnaujinta 2024 m. gegužės 15 d.