Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) detalizuoja, kaip Creative Partner, UAB (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis www.saskaita123.lt internetinėje svetainėje įdiegtos programos „saskaita123.lt“ paslaugomis, lankosi Bendrovės administruojamų socialinių tinklų paskyrose, susisiekia su Bendrove kontaktiniais telefono numeriais ar el. pašto adresais ir kitais atvejais. Ši Politika taikoma tik tuomet, kai Bendrovė tvarko asmens duomenis kaip duomenų valdytojas.

Ši Politika nėra taikoma asmens duomenims, kuriuos Bendrovės klientai patys įkels ir tvarkys www.saskaita123.lt svetainėje esančios programos saskaita123.lt pagalba. Tokių asmens duomenų valdytojas yra klientas ir jis yra atsakingas už jų tvarkymą. Bendrovė tokius asmens duomenis tvarko kliento vardu ir atlieka kliento duomenų tvarkytojo funkciją. Visais klausimais dėl tokių asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į mūsų klientą.

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti tinkamą interneto svetainėje nurodytų paslaugų teikimą (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) susisiekdamas su Bendrove telefonu, el. paštu ar naudodamasis Bendrovės internetine savitarnos sistema.

Duomenys gali būti automatiškai generuojami, kai Jūs naršote Bendrovės interneto svetainėje.

Nors neprivalote pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti Jums suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Jūsų asmens duomenis gauname iš trečiosios šalies (pvz., kai trečioji šalis ‒ mokėjimų paslaugos teikėjas patvirtina, ar jūsų mokėjimas atliktas sėkmingai, ar ne).

Svarbu: tais atvejais, kai Jūs naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis pateikiate Bendrovei trečiųjų asmenų asmens duomenis (pvz., Jūsų klientų, darbuotojų, verslo partnerių atstovų ir pan.), Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Bendrovėj. Bendrovė tokius duomenis tvarkys kaip Jūsų įgaliotas duomenų tvarkytojas.

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Jeigu esate sukūręs paskyrą saskaita123.lt programoje, Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugos ne ilgiau nei 2 metus nuo to laiko, kai Jūs nebeatliekate jokių aktyvių veiksmų saskaita123.lt programoje.

Net ir atsisakius Bendrovės paslaugų, Bendrovė tam tikrais atvejais privalo saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ir teisinių pretenzijų, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie Jus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų pateiktus asmens duomenis trečiosioms šalims, kurioms būtina tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Asmens duomenis trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų tvarkymo ar teikimo sutarties arba kito konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis pasitelktiems pagalbiniams duomenų tvarkytojams, veikiantiems ir trečiose šalyse už Europos Sąjungos ribų. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja laikytis Europos Sąjungos kompetentingų institucijų patvirtintų taisyklių dėl duomenų perdavimo į trečiąsias šalis arba Bendrovė su trečiosiose šalyse veikiančiais duomenų tvarkytojais sudaro sutartis, į kurias įtraukiamos standartinės Europos Komisijos patvirtintos sąlygos ar kitos saugumą užtikrinančios priemonės, įtvirtintos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Kur mes apdorojame Jūsų duomenis?

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kad galėtume vykdyti savo veiklą, Jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos Jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

 • Internetinėje svetainėje nurodytų paslaugų teikimas;
 • Santykių palaikymas ir bendravimas su Jumis;
 • Atitikties Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams užtikrinimas;
 • Bendrovės teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas;
 • Tiesioginė rinkodara.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 • Identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Duomenys apie pareigas – direktorius ir kt.
 • Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais duomenys.
 • Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris, pajamos, vertintinos išlaidos ir kt.
 • Jūsų klientų duomenys – įmonės pavadinimas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, neapmokėtų sąskaitų sumos ir kt.
 • Jūsų darbuotojų duomenys – vardas, pavardė, pareigos, el. paštas ir teisių grupė.
 • Jūsų išsiųstų laiškų sąrašas – data, sąskaitos numeris, el. paštas.
 • Naudojimosi saskaita123.lt svetaine ir paslaugomis duomenys.
 • Jūsų atsiliepimai apie Bendrovės paslaugas – Jūsų vardas, pavardė, nuotrauka, pareigos.

Kokias teises turite?

Jūs turite šias teises:

 • Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti (teisė ištaisyti);
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atvejus, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai (teisė apriboti);
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis Jūsų nurodytam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys yra tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;
 • Nesutikti, kad būtų taikomi sprendimai paremti tik profiliavimu grindžiamu automatiniu sprendimų priėmimu;
 • Teisę reikalauti ištrinti/sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
 • Teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būtų priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite https://vdai.lrv.lt/.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – prašymas), galite pateikti el. paštu info@saskaita123.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas nepagrįstas arba neproporcingas. Bendrovė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi, Bendrovė turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 2 (dviejų) mėnesių nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.

Kaip tvarkome Jūsų duomenis socialinės žiniasklaidos priemonėse?

Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook ir Instagram. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse, įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją ar kuri gaunama asmeniui aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai Facebook ir Instagram.
Daugiau informacijos apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima rasti čia:

 • Facebook privatumo politika: https://wwww.facebook.com/policy.php;
 • Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/402411646841720.

Slapukai

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų paslaugomis.

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
ses* / laravel_session Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
__cfduid / amplitude_idcrisp / crisp-client* / _ga “Crisp Chat” slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_gid / _gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
G_ENABLED_IDPS / NID / Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
XSRF-TOKEN Standartinis slapukas naudojamas sistemos saugumui užtikrinti. Kai kokį nors veiksmą atlieka vartojas Vieną kartą Unikalus identifikatorius

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo Facebook papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms saskaita123.lt interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių turinį, reklamą ar veiksmus.

Kaip su Mumis susisiekti? 

Mūsų kontaktinė informacija:

Creative Partner, UAB, kodas 302567041, adresas Kauno 9-15, LT-91156 Klaipėda, Lietuva. Su mumis galite susisiekti: el. paštu: info@saskaita123.lt, interneto svetainėje: https://saskaita123.lt/.

Atnaujinta 2021-12-06